a

Право на живот, физички интегритет, слободу, људско достојанство и безбедност личности су основна људска права, и као таква представљају темељ правде и демократичности савременог друштва.

Повреда основних људских права је строго забрањена, нико нема право да их на било који начин незаконито узурпира. Из наведеног проистиче да нико не сме бити подвргнут мучењу, или било ком другом облику суровог, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Наведено се посебно односи на противправно изазивање психичке или физичке боли од стране, или уз изричиту или прећутну сагласност власти.

Лица лишена слободе имају право на поштовање њихових неотуђивих права и слобода, они задржавају сва права која им нису одузета одлуком којом је одлучено о ограничавању њихових права  и на основу које су задржана од стране државног органа.

Устав одређује да је лишење слободе допуштено само из разлога и у поступку који су предвиђени законом, као и да се према лицу лишеном слободе мора се поступати човечно и с уважавањем достојанства његове личности уз посебну забрану сваког насиља према лицу лишеном слободе.

Бројни су међународни инструменти, универзални и регионални, који штите права лица лишених слободе, која су препозната као најчешће жртве тортуре.

Заштитник грађана је овлашћен да штити права грађана, укључујући и права лица лишених слободе, да  врши контролу законитости и правилности рада установа у којима су смештена лица лишена слободе. Он има право несметаног приступа заводима за извршење санкција и другим местима на којима се налазе лица лишена слободе, право да са тим лицима разговара насамо, као и право на приступ свим информацијама, без обзира на степен тајности. Заштитник грађана има једног заменика који је специјализован за обављање послова који се односе на заштиту права лица лишених слободе, а на кога је пренео овлашћења за поступање у тој области.

Заштитник грађана обавља и послове Националног механизма за превенцију тортуре, на основу Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против мучења и других сурових, нехуманих или понижавајућих казни или поступака

 

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava