a

Као и сваки други грађанин, Заштитнику грађана притужбу може поднети свако лице лишено слободе, без обзира да ли је држављанин Републике Србије или неке друге државе, уколико сматра да су му актом, радњом или нечињењем органа управе повређена права.

Шта треба да урадите пре него што поднесете притужбу

Пре него што се обратите Заштитнику грађана покушајте да заштитите своја права користећи редовна правна средства.

Правна средства која осуђеном, због повреде права или других неправилности, стоје на располагању су притужба управнику завода, а уколико управник завода не донесе решење или осуђени не буде задовољан донетим решењем – жалба директору Управе за извршење кривичних санкција.

Како лице лишено слободе подноси притужбу Заштитнику грађана

Притужбу можете поднети у писменој форми, на обрасцу притужбе или на обичном листу папира, на језику и писму које користите у свакодневном говору. У притужби треба навести:

  • назив органа на чији рад се притужба односи
  • кратак опис повреде права,
  • чињенице и доказе које поткрепљују притужбу,
  • податке о томе која правна средства сте искористили,
  • податке о подносиоцу притужбе (име и презиме, матични број и назив завода у ком сте смештени).

Као веома значајно за рад по притужби наглашавамо да је уз притужбу потребно да нам доставите и сву пратећу документацију. То су копије свих правних средстава (молби, притужби, жалби) које сте искористили ради заштите Ваших права, као и копије одлука органа управе по Вашим притужбама и жалбама.

Притужбу, са пратећом документацијом, можете поднети у затвореној, унапред адресираној коверти Заштитника грађана која је доступна у заводима за извршење кривичних санкција или у обичној коверти адресираној на Заштитника грађана.

Ако Заштитник грађана посети установу у којој се налазите, притужбу можете поднети и усмено на записник.

Заштитник грађана, по правилу, не разматра анонимне притужбе и гарантује поверљивост личних података.

Поступак пред Заштитником грађана је бесплатан.

Покретање поступка контроле по поднетој притужби:

Уколико су испуњени законом прописани услови, Заштитник грађана ће покренути поступак контроле законитости и правилности рада установе у којој је смештено лице лишено слободе или другог органа управе на чији се рад притужба односи, о чему ће обавестити орган управе и подносиоца притужбе.

Сви органи управе које је Заштитник грађана овлашћен да контролише обавезни су да одговоре на све захтеве Заштитника грађана и да му доставе све тражене информације и копију документације.

Заштитник грађана има право несметаног приступа установама у којима се налазе лица лишена слободе, свим просторијама у њима, као и право да обави ненадзирани разговор са свим лицима лишеним слободе и свим запосленима у органима управе чији рад контролише.

Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности потребних за оцену основаности притужбе, Заштитник грађана ће обавестити подносиоца о исходу његове притужбе.

Уколико је притужба основана, односно уколико утврди да су у раду органа управе постојали недостаци, Заштитник грађана ће упутити препоруку органу управе о томе како би уочени недостатак требало отклонити и како би требало унапредити начин рада да убудуће не долази до повреде права и слобода грађана.

 

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava