a

Поступајући по притужби осуђеног лица на третмански рад у Окружном затвору у Прокупљу, Заштитник грађана је, 20. априла 2018. године, ради прибављања информација од значаја за оцену основаности притужбе, обавио ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе и запосленима у заводу, и извршио увид и копирање релевантне документације.
Окружни затвор у Прокупљу остварио је законом прописану сарадњу са Заштитником грађана и ставио на располагање све податке којима, у вези са садржином притужбе, располаже.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava