a

Поступајући по притужби којом се указује на повреде права у поступку смештаја без пристанка особа са менталним сметњама у психијатријску болницу, ради упознавања са чињеницама и околностима од значаја за даље поступање, Заштитник грађана је, 30. маја 2018. године, обавио надзор над радом Градског центра за социјални рад, Одељења Земун.
Представници Заштитника грађана обавили су разговоре са запосленима и увид и копирање релевантне документације која се односи на основ по којем је подносиоцима притужбе постављен привремени старатељ, овлашћен за давање сагласности за њихово лечење и збрињавање у психијатријској установи.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava