a

Представници Заштитника грађана обавили су 15. августа 2018. године надзор над радом Окружног затвора у Новом Саду у погледу поступања завода приликом пријема и уручивању поште лицима лишеним слободе која се налазе у тој установи.
Такође, поступајући по примљеној притужби притвореника који се налази у Окружном затвору у Новом Саду, ради допуне притужбе и упознавања са чињеницама и околностима од значаја за даље поступање Заштитника грађана, обављен је ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava