a

Поступајући по притужби осуђеног лица на здравствену заштиту у Окружном затвору у Новом Саду, представници Стручне службе Заштитника грађана су, ради прибављања информација од значаја за оцену основаности притужбе, обавили ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе и запосленима у Служби за здравствену заштиту, и извршили увид и копирање релевантне документације. Сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava