a

Заштитник грађана је утврдио да полицијски службеници Полицијске станице Кула и Полицијске станице Врбас, након пријема обавештења од стране здравствене установе, да се у њој налази лице коме су констатоване повреде, за које је на лекарском прегледу навео да их је задобио од стране полицијских службеника ПС Кула нису о тим чињеницама без одлагања упознали надлежног јавног тужиоца и о томе сачинили службену белешку.

За заштиту од злостављања, а да би се обезбедила непристрасност истраге, сходно Методологији за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције, неопходно је без одлагања упознати дежурног јавног тужиоца о наводном злостављању и о томе сачинити службену белешку.

Такође, полицијски службеници Сектора унутрашње контроле, Одељења за координацију рада центара, Одсек – Центар Нови Сад пропустили су да без одлагања надлежном јавном тужиоцу доставе службену белешку о обавештењу примљеном од грађанина у којој је указано на недозвољено поступање полицијских службеника као и сву документацију, укључујући и извештаје лекара који су том приликом приложени. Наведено је учињено са одлагањем, односно тек након две недеље од пријема обавештења од грађанина и усменог захтева јавног тужиоца да му Сектор достави службену белешку са пратећом документацијом. Овакво поступање довело је до тога да у конкретном случају истрага наводног злостављања, схваћена у смислу поменуте методологије, није била спроведена хитно, благовремено, делотворно и тако да оштећеном буде омогућено да заштити своје легитимне интересе. Свако одлагање истраге, а што је несумњиво случај увек када полиција са закашњењем достави кривичну пријаву јавном тужиоцу, по правилу отежава, а у појединим случајевима и онемогућава прибављање кључних доказа и тиме спровођење хитне и делотворне истраге.

Заштитник грађана подсећа да истрага у случајевима наводног злостављања, према принципима који проистичу из одлука Европског суда за људска права, Комитета за људска права Уједињених нација и Комитета против тортуре Уједињених нација, треба да буде: 1) независна, односно вођена тако да у њој не учествују и на њу не утичу особе чији поступци се испитују; 2) хитна и благовремена, односно вођена без непотребног одлагања; 3) делотворна, што значи да у оквиру ње треба да буду предузете мере потребне да би учиниоци били откривени и на одговарајући начин санкционисани; 4) вођена тако да оштећеном буде омогућено да заштити своје легитимне интересе и 5) подвргнута контроли јавности.

За заштиту од злостављања, а да би се обезбедила благовременост, хитност и непристрасност истраге, сходно Методологији за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције, неопходно је без одлагања упознати дежурног јавног тужиоца о наводном злостављању и сачињену белешку о примљеним наводима, сву документацију и приложене доказе без одлагања доставити надлежном јавном тужиоцу.

Заштитник грађана је органу управе упутио препоруке у циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava