a

Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу није поступила у складу са законом када је пацијента без правног основа задржала на смештају и лечењу у тој установи више од месец дана, јер након пријема опозива пристанка на смештај у психијатријску установу, супротно законским прописима, није спроведена процедура која уређује поступак задржавања без пристанка и смештаја без пристанка лица са менталним сметњама у психијатријску установу, уколико су за то тада постојали здравствени разлози.

У ситуацији када пацијент, односно његов законски заступник опозове дату сагласност, а болница сматра да је потребно његово даље задржавање, потребно је да болница поступи у складу са важећим прописима који регулишу поступак смештаја и задржавања без пристанка лица са менталним сметњама у психијатријску установу.

Болница је пропустила да по пријему изјаве старатеља о повлачењу пристанка на смештај у психијатријску установу и болничко лечење утврди да ли су, како је законом прописано, у међувремену наступили здравствени разлози за смештај без пристанка лица са менталним сметњама, односно у конкретном случају да ли пацијент, услед менталних сметњи, (и даље) озбиљно и директно угрожава свој или туђи живот, здравље или безбедност.

Пропуштањем да спроведе поступак у складу са законом и да о задржавању без пристанка обавести суд, болница је ускратила притужиоцу право да о његовом лишењу слободе одлуку донесе независан орган – суд, након обављања објективног вештачења и саслушања тог лица, у поступку у којем би могао да користи право на стручну правну помоћ и на подношење редовних правних лекова прописаних за случај недобровољне хоспитализације.

Важно је истаћи да о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама, сагласно важећим прописима, коначну одлуку доноси суд, а не ординирајући или дежурни психијатар нити конзилијум психијатријске установе.
Заштитник грађана указује да су органи управе у обавези да поступају искључиво по закону и да се старају да омогуће остваривање и заштиту права грађана у највећој могућој мери, чувајући истовремено и јавни интерес. Заштитник грађана налази да је сваки носилац јавних овлашћења дужан да се понаша одговорно, што обухвата и уочавање сопствених пропуста у раду, утврђивање разлога таквих пропуста, планирање начина да се такви пропусти убудуће спрече, као и да се утврди индивидуална одговорности у законом предвиђеном поступку у случају повреда радне обавезе, злоупотребе или прекорачења овлашћења, и упути извињење грађанима који су због тога трпели последице.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava