a

На основу информације о томе да је једна осуђеница претрпела злостављање од стране припадница Службе за обезбеђење као и о томе да јој није омогућен лекарски преглед након тога, представници Стручне службе Заштитника грађана извршили су надзор над радом завода у вези са наводима притужбе. Том приликом обављен је ненадзирани разговор са осуђеницом, управником и заводским лекаром и прикупљена је релевантна документација од значаја за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava