a

Имајући у виду да важећим прописима који се односе на извршење казне затвора у Посебном одељењу за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала није ближе уређен третман, спровођење програма поступања и разврставање осуђених у групе на основу програма поступања, те да се током извршења казне затвора у Посебном одељењу, без обзира на степен остваривања програма поступања, програм поступања не мења накнадним разврставањем осуђеног у одговарајућу групу, Заштитник грађана је Министарству правде упутио Мишљење у којем је указано да би министарство унапредило поступање према осуђенима који се налазе у Посебном одељењу када би у оквиру својих овлашћења предузело активности на ближем нормативном уређењу третманa, програма поступања и разврставања осуђених у групе на основу програма поступања.

Заузимајући наведени став, Заштитник грађана је имао у виду чињеницу да третмански рад представља обавезу државе, с обзиром на то да се једино на тај начин, кроз спровођење програма поступања, може остварити сврха извршења казне затвора. Осуђеном који показује добро владање, залагање и резултате у остваривању програма поступања не би требало ускратити могућност напредовања у третману у оквиру Посебног одељења, током издржавања казне затвора у том одељењу. На описани начин би се остварили и циљеви специјалне превенције, с обзиром на то да ако осуђени не верује да постоји нада да ће моћи да напредује у третману и оствари посебна права с тим у вези, не може се очекивати ни поправљање и преваспитање, нити било какав други активан однос према третману који се спроводи према њему.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava