a

Заштитник грађана је у испитном поступку контроле рада КПЗ Сремска Митровица утврдио пропусте у раду јер лекарски преглед осуђеног није спроведен у складу са важећим прописима и стандардима. Уочене повреде нису фотографисане и уцртане у шематски приказ тела нити је лекар о повредама осуђеног обавестио управника завода, иако су уочене повреде могле представљати знак да је према осуђеном примењено насиље, а што је све предуслов за утврђивање да ли је прегледано лице било изложено злостављању. Такође, повреде констатоване осуђеном нису евидентиране у Књигу повреда лица лишених слободе. Заштитник грађана заузео је став да су повреде које је лекар описао у извештају са лекарског прегледа настале у време док је подносилац притужбе био у власти и под контролом завода, те да је подносиоцу притужбе на овај начин повређено право на неповредивост физичког и психичког интегритета.

Заштитник грађана је КПЗ Сремска Митровица и Управи за извршење кривичних санкција упутио 8 препорука ради отклањања утврђених неправилности у раду, као и у циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava